Amelia with the kimono-clad ladies

Amelia with the kimono-clad ladies

Amelia may not be in a kimono, but she’s got the poise down already.

Amelia may not be in a kimono, but she’s got the poise down already.