Large shrine at Wakamiya Hachimangu

Wakamiya Hachimangu has several shrines, each for a different deity (mostly emperors)

Wakamiya Hachimangu has several shrines, each for a different deity (mostly emperors)

Wakamiya Hachimangu has several shrines, each for a different deity (mostly emperors)