Fresh Sashimi

Fresh Sashimi

Kat tells me that the sashimi was, and I quote, “OK”. I weep at the thought.