Fresh Fish

Fresh Fish

Step 1: Get fish. Step 2: ???. Step 3: Profit.