Amelia’s hairpiece at Kiyomizu-Dera

Amelia’s hairpiece at Kiyomizu-Dera

Amelia sported this fine floral fixture all day.

Amelia sported this fine floral fixture all day.