Shojosho-in Backyard Shrine

Shojosho-in Backyard Shrine

Shojosho-in also had a little shrine up some stairs in the back

Shojosho-in Backyard Shrine