Kongobu-ji’s Main Entrance

Kongobu-ji’s Main Entrance

The front entrance to Kongobu-ji’s main temple.

Kongobu-ji’s Main Entrance